Uppdrag

Vi tror på skräddarsydda lösningar och har under tolv år hjälpt ca 100 st olika företag med att identifiera, uppleva, analysera och åtgärda deras specifika utmaningar inom retail. Vi hanterar företag och utmaningar i alla storlekar och jobbar över hela Norden.
Här nedan har vi samlat ett axplock av våra tidigare uppdrag och kunder.

Electrolux

Lansering av Electrolux Inspiration Range i butik

Läs vidare >

Apple premium reseller

Generering av leads i butik i Apple Premium Reseller-kedjan

Läs vidare >

Fjällräven

Förbättrad kommunikation av Fjällrävens kärnvärden till konsument i butik

Läs vidare >

Asics

Asics kom till Agenda Retail med utmaningen att förstå hur man som leverantör kan ta större…

Läs vidare >

Lansering av Electrolux Inspiration Range i butik

IMG_0968

Utmaning

Få konsumenter att förstå fördelarna med high-end produkterna som finns i Electrolux Inspiration Range serien när konsumenterna möter dessa produkter i butik.

Insikt

Agenda Retail genomförde en mystery shopping som ledde till insikten att majoriteten av vitvarusäljarna fokuserade framförallt på budget, färgval, mått och höjd när de pratade med konsumenten gällande vitvaror i köket. Endast ett fåtal vitvarusälajre genomförde an behovsanalys som ledde till ökad förståelse om konsumentens behov kring t.ex. matlagning eller dennes ambitioner i köket etc.

Aktivering

Agenda Retail tog fram en mini-workshop som Electrolux Distrikt Chefer genomförde i de aktuella butikerna. Workshopen syftade till att få butikerna att själva komma på hur de skulle få konsumenten att tänka på matglädje när de kom in i butiken.

Resultat

En uppföljande mystery shopping av Agenda Retail visade att det blev en dramatisk ökning av frågor till konsumenterna från säljarna i butik gällande dennes ambitioner gällande matlagning. När dessa konsumentbehov blev kartlagda blev fördelarna med Electrolux Inspiration Range mer påtagliga för konsumenten, och således ökade försäljningen markant av dessa produkter.

Generering av leads i butik i Apple Premium Reseller-kedjan

Utmaning

Öka försäljningen till företagare som besöker en Apple Premium Reseller genom att fånga upp leads till den egna företagssäljarorganisation direkt i butik.

Insikt

Agenda Retail genomförde en mystery shopping med uppföljande intervjuer av säljare i Apple Premium Reseller-butikerna som låg till grund till några avgörande insikter. Dels var det väldigt få säljare som tog reda på om det var en privatkonsument eller en företagare som kom in i butiken. Dessutom var kunskapen låg bland säljarna gällande hur en företagares behov skiljde sig från en privatkonsument.

Aktivering

Agenda Retail ”produktifierade” tre olika helhetslösningar som riktade sig till tre olika slags behov som företag har. Detta kommunicerades i butik som tre olika produkter i form av boxar. Dessa ställdes ut i butik för att dels kommunicera dessa lösningar till företagskunder, men också för att tjänstgöra som diskussionsunderlag mellan säljarna i butik och företagskunden.

Resultat

Butikssäljarnas kunskap, förståelse och kommunikation kring företagskundens olika behov ökade avsevärt, och detta ledde bland annat till en markant ökning av leads till butikernas egen företagssäljarorganisation.

Förbättrad kommunikation av Fjällrävens kärnvärden till konsument i butik

Uppdrag-Fjällräven-3-430x265
Uppdrag-Fjällräven-2-374x265

Utmaning

Få konsumenter att förstå och relatera till Fjällrävens varumärke, grundläggande övertygelser och värderingar när de besöker Fjällrävens återförsäljare.

Insikt

Konsumenter som köper produkter inom de kategorier som Fjällräven verkar i, letar inte bara efter funktioner och specifikationer, utan även efter varumärken som reflekterar deras egna övertygelser. Agenda Retail genomförde tillsammans med företaget Remarkable en mystery shopping som visade att dessa ”mjuka” parametrar inte efterfrågades av säljarna hos Fjällrävens återförsäljare.

Aktivering

Agenda Retail tog fram två skräddarsydda workshops som tog kretsade kring vilka mjuka värden och behov som konsumenter har, och hur dessa kan diskuteras tillsammans med konsumenter i butik. Deltagarna på dessa workshops kommer från Fjällrävens återförsäljare i hela Europa, och de genomförs av Agenda Retail och Remarkable på Vinkelladan i Stora Skuggan i Stockholm. Denna lokal har helt byggts om för att passa in i Fjällrävens värld, inklusive en butiksavdelning som byggts enligt Fjällrävens butikskoncept.

Resultat

Uppföljande mystery shopping visar att deltagarna på dessa workshops är dels betydligt mer benägna att efterfråga mjuka värden i sin behovsanalys, och koppla ihop dessa med Fjällrävens varumärke.

Asics

Utmaning

Öka förståelsen för hur det faktiska kundmötet går till i butik, och vad det beror på, för att på så sätt få insikter i hur man som leverantör kan ta ett större ansvar och hjälpa sina återförsäljare att öka sell-out av Asics löparskor i butik.

Metodik

För att förstå den verklighet kunder möter i butik valdes tre angreppsvinklar, där mystery shopping inledningsvis genomfördes i Asics fem viktigaste kedjor geografiskt fördelade över Sverige. Mystery shoppingen gav sedan unika insikter kring hur de olika återförsäljarnas säljprocesser ser ut i deras möte med konsumenter. Utifrån de resultat och insikter som framkom byggdes sedan två olika frågeformulär för att intervjua både butikspersonal men även närmare 250 konsumenter i butiksmiljö, både köpare och icke-köpare av löparskor.

Resultat

En detaljerad sammanställning över hur löparskoförsäljning i butik går till, bland annat vilka modeller som informeras om, demonstreras och rekommenderas mest frekvent, vilka argument och USP:ar som används för det egna samt konkurrerande varumärken, samt hur det faktiska säljsamtalet går till från behovsanalys till avslut och merförsäljning.

Även en detaljerad sammanställning av kunders faktiska köpprocess i butik och hur det skiljer sig mellan olika återförsäljare; exempelvis hur många konsumenter som har bestämt sig innan butiksbesöket, hur stor påverkan personalen har på konsumentens slutgiltiga beslut samt hur många som lämnar butiken utan att köpa något (och varför).

Bilia

Bilia har gjort flera ansträngningar för att öka antalet kunder som ansluter sig till, samt betalar med …

Läs vidare >

Canal digital

Canal Digital har under ett par års samarbete med Agenda Retail genomfört ett antal…

Läs vidare >

Circle K (dåvarande Statoil)

Utmaningen var att ta reda på vilka kritiska framgångsfaktorer som finns för att öka antalet kunder…

Läs vidare >

Playstation

Öka förståelsen för vilken verklighet som möter kunder i butik, samt hur man som leverantör kan ta ett…

Läs vidare >

Bilia

Picture2

Utmaning

Bilia har gjort flera ansträngningar för att öka antalet kunder som ansluter sig till, samt betalar med, Biliakortet i deras butiker och i deras serviceverkstäder.
Framförallt såg Bilia potential i Stockholmsregionen, som givetvis är enormt viktig.

Lösning

För att se hur personalen hanterar olika delar kring Bilia-kortet gjorde vi besök som mystery shopper på ca 20 anläggningar utifrån tre olika kundprofiler.
För att ta del av Bilia-personalens interna utmaningar och perspektiv gjordes ett femtiotal intervjuer med anställda, jämnt fördelat på samtliga fem regioner där studien utfördes.

Den tredje dimensionen här är konsumenten, därför gjorde Agenda Retail nästan 100 st intervjuer med verkstadskunder, detta med syfte att få deras syn på hur verkstadspersonalen informerar om, och säljer in, Bilia-kortet vid bokning och besök.

Resultat

Slutprodukten blev en faktabaserad rapport och presentation med all data inklusive analys av denna. Här följer ett axplock av de insikter och rekommendationer Bilia fick:

  • Vilken sorts utbildning och incitament personalen efterfrågar för ökad försäljning
  • Hur Bilia kan optimera placering och budskap på befintligt POS-material.
  • Vilka ändringar Biila kan göra i interna system för att förenkla för personalen.
  • Hur Bilia kan förtydliga standardiserade kundutskick och göra dessa mer säljande.
  • Vad Bilia kan göra för att säkra kvalitén och attraktiviteten på förmåner och erbjudanden för kunder med Bilia-kort.

Canal digital

Canal Digital2

Utmaning

Canal Digital har under ett flerårigt samarbete med Agenda Retail genomfört ett antal olika projekt för att bättre förstå hur deras produkter och tjänster säljs i retailkanalen. Samtliga projekt har visat på stor utvecklingspotential inom kanalen, och med anledning av detta önskar Canal Digital löpande följa upp de aktiviteter som genomförs.

Lösning

Löpande mystery shopping av ett noga urvalt underlag av butiker. Mystery shoppingen innehåller en fast och en flexibel del, där den fasta delen används som ett scorecard för Canal Digitals ledning för att följa utveckling per konto och region över tid. Den flexibla delen ändras per runda beroende på aktuella fokuspunkter, t.ex. pågående kampanjer eller övriga angelägna frågeställningar.

Resultat

En löpande utvärdering av retailkanalen som ger Canal Digital möjlighet att följa upp de investeringar som görs i kanalen och sedan förändra sitt sätt att jobba beroende på hur trenden ser ut och vilka investeringar som ger resultat.

Circle K (dåvarande Statoil)

Utmaning

Utmaningen var att ta reda på vilka kritiska framgångsfaktorer som finns för att öka antalet kunder som väljer att besöka trafikbutiker i samband med tankning. Detta genom att först genomföra en nulägesanalys för att identifiera vilka kritiska framgångsfaktorer som existerar, samt att därefter testa hur konsumenter reagerar när de ställs inför erbjudanden skräddarsydda utifrån dessa. Detta projekt genomfördes med Circle K och i samarbete med Aftonbladet, Mondelez, Coca Cola samt Philip Morris.

Lösning

Projektet genomfördes i två steg. Initialt genomfördes en nulägesanalys för att öka förståelsen kring det faktiska kundbeteendet på stationerna och vilka faktorer som driver trafik till butikerna. Nulägesanalysen innehöll hundratals kundobservationer, kundintervjuer samt ett antal personalintervjuer och utfallet från nulägesanalysen gav detaljerad kunskap kring bland annat vilka erbjudanden kunder uppmärksammar visuellt, vilka erbjudanden som kunderna spontant kan erinra efter besök, vilka reklamplatser som är viktigast för att nå ut med kommunikationen samt vilka produkter och erbjudanden som driver trafik (och impulsköp).
Utifrån dessa insikter skapades tre olika testscenarier på stationerna för att praktiskt undersöka hur konsumenter reagerar utifrån dessa ändrade förutsättningar.

 

Resultat

Studien resulterade i ett konkret beslutsunderlag för Circle K och involverade leverantörer inför nya investeringar vad gäller print och rörlig kommunikation på stationerna. Studien visade på vilken typ av kommunikation som fungerar bäst vad gäller uppmärksamhet och erinran, samt vilken typ av kommunikation som i högst grad driver trafik till butik. Det mest framgångsrika av de tre scenarier som testades har börjat implementeras i större skala efter projektets avslut.

Playstation

Foto 2016-09-13 16 20 38

Utmaning

Öka förståelsen för vilken verklighet som möter kunder i butik, samt hur man som leverantör kan ta ett större ansvar och hjälpa sina återförsäljare att öka sell-out av PlayStations produkter i butik.

Lösning

Inledningsvis genomfördes mystery shopping i 4 kedjor geografiskt fördelade över Sverige, för att förstå hur konsol-försäljning går till i fysisk butik. Efter detta sammanställdes resultaten och utifrån de insikter som kom fram byggdes ett frågeformulär som sedan användes för att intervjua butikssäljare från samtliga kedjor. Detta för att få en djupare förståelse för kundernas köpprocess utifrån en säljares synvinkel. Stort fokus lades även på vilken support återförsäljarna önskar för att förenkla och därigenom öka sell-out av PlayStations produkter i butik.

Resultat

En detaljerad sammanställning över hur konsolförsäljning i butik går till, bland annat vilka argument och USP:ar som används för det egna samt konkurrerande varumärken.
En övergripande sammanställning av kunders köpbeteende i butik, exempelvis vart köpbeslutet tas, hur stor påverkan personalen har på kundens slutgiltiga beslut samt hur stor del av marknaden som finns att vinna i butik. Även konkreta förbättringsåtgärder för det reklammaterial som används i butik, samt vilka dimensioner man som leverantör presterar bra samt mindre bra i.

Uppdragsgivare